LinguaForce

 

Kvalita

Co konkrétně lze považovat za kvalitní překlad? více

Dodací lhůta

Kdy obdržím svůj překlad? více

Důvěrnost

Potřebujete přeložit důvěrný dokument… více

 

Překlad, tlumočení: jaký je mezi tím rozdíl?

Požaduje-li klient, aby překladatel přišel za ním, je velice pravděpodobné, že ve skutečnosti potřebuje služby tlumočníka, nikoliv překladatele. Překlad a tlumočení jsou totiž dvě různé věci, vyžadující odlišné kompetence, a tudíž obvykle vykonávané různými profesionály.
Překlad spočívá v převodu psaného textu z jednoho jazyka do druhého, zatímco v případě tlumočení jde o ústní převod, vyžadující přítomnost tlumočníka. Potřebujete-li tedy tlumočníka, znamená to jisté geografické omezení, neboť daný profesionál se musí dostavit na požadované místo.

Co je výchozí a co cílový jazyk?

Jazyk, ze kterého překládáme, označujeme jako jazyk výchozí, zatímco jazyk, do kterého překládáme, označujeme jako jazyk cílový. Textu k překladu proto říkáme výchozí text, zatímco samotný překlad nazýváme cílovým textem. Obecně se má zato, že cílový jazyk musí být mateřštinou překladatele.

Proč si objednat služby profesionála?

Chcete-li úspěšně prorazit na zahraničním trhu, je nesmírně důležité disponovat kvalitním překladem všech relevantních dokumentů do jazyka dané země. Kromě přesnosti uváděných údajů po technické stránce je také důležité, aby se vaší společností zveřejňované dokumenty přizpůsobily kultuře cílové země.

Jste schopni překládat do všech jazyků?

Překladatelská agentura LinguaForce je schopna přeložit jakýkoliv typ textu do většiny existujících jazyků, včetně těch méně běžných. Doposud jsme pracovali na překladatelských projektech ve více než 80 jazycích.
Spolupracujeme s vysoce kvalifikovanými korektory a překladateli, kteří překládají výhradně do svého mateřského jazyka. Pro každý projekt je pečlivě vybíráme s ohledem na jejich znalosti daného tématu. Díky tomuto přístupu jsme schopni poskytnout vám tu nejlepší kvalitu pro všechny typy překladatelských projektů ve všech jazycích.

Jak vzniká překlad?

Překlad probíhá v několika etapách.

 • Nejprve zhodnotíme srozumitelnost daného dokumentu. V některých případech vás znovu kontaktujeme za účelem objasnění určitých odborných termínů, které mohou být dvojznačné nebo specifické pro vaši společnost.
 • Poté využijeme služeb profesionálního překladatele, který překládá pouze do svého rodného jazyka.
 • Jakmile je překlad hotov, povoláme korektora, který překlad zkontroluje a opraví, aby tak byla zaručena jeho přesnost a aby se sjednotila používaná terminologie. Korektor také může vylepšit styl textu, aby výsledný dokument co nejméně připomínal překlad a vypadal spíš jako dokument psaný přímo v cílovém jazyce.
 • Po korektuře se dokument vrací k překladateli, který schválí provedené úpravy. Pokud je to potřeba, překladatel a korektor dokument dolaďují společně až do vytvoření finální verze.
 • Následuje předání překladu zákazníkovi, který může eventuelně požadovat další úpravy a změny. Přeložený dokument je ve stejném formátu jako originál.
 • Vyžaduje-li zákazník další revizi textu, provedeme ji s ohledem na jeho nové pokyny.
Naše postupy a kontrola kvality zaručují zákazníkům přesné překlady vysoké kvality.

Kolik překlad stojí?

Základem výpočtu ceny je zpravidla počet slov ve výchozím dokumentu, v případě některých jazyků pak počet znaků. Na cenu překladu mohou mít vliv i další faktory: expresní vyhotovení, techničnost pojednávaného tématu, malý počet překladatelů v případě některých méně obvyklých jazyků, velký počet obrazové dokumentace a velký počet souborů.

Jak lze posoudit objem textu?

Objem textu lze v Microsoft®Word posoudit pomocí nástroje počítání (Nástroje/Statistika). Tento nástroj umožňuje spočítat všechna slova v dokumentu určeném k překladu. Word ale bohužel opomíná určité typy textu (dynamické bloky, údaje pod čarou, atd.).
V případě jiných formátů než Microsoft®Word lze daný text jednoduše zkopírovat do prázdného Word dokumentu. Počítání lze provést i pomocí jiných metod, které používáme ve složitějších případech, například jde-li o webové stránky. Z dokumentů v needitovatelném formátu extrahujeme text pomocí programu OCR (optické rozpoznávání znaků).

Jak a kdy za překlad zaplatím?

Po obdržení faktury můžete zaplatit následujícími způsoby:

 • bankovním převodem (bankovní spojení poskytujeme na vyžádání);
 • šekem, vystaveným v eurech ve prospěch LinguaForce;
 • online platbou prostřednictvím bezpečných služeb PayPal nebo Skrill (Moneybookers), máte-li tuto možnost.
Fakturu obdržíte (až na výjimečné případy nebo je-li dohodnuto jinak) poštou nebo e-mailem po předání přeložených dokumentů. Datum splatnosti je uvedeno na faktuře a odpovídá datu uvedenému na potvrzení objednávky.

Existuje minimální fakturovaná částka?

V případě jednorázové objednávky je minimální fakturovaná částka 60 EUR za překlad do jednoho jazyka a 40 EUR/jazyk v případě mnohojazyčných projektů. Tato minimální cena může být nicméně upravena, je-li vaše objednávka součástí většího projektu nebo budete-li v průběhu celého roku požadovat další překlady ze stejného výchozího do stejného cílového jazyka. To je zejména případ opakujících se projektů nebo webových stránek, jejichž překlad často probíhá v několika fázích.
Jakožto nový klient LinguaForce můžete navíc využít uvítací slevu na vaši první objednávku.

Bude překlad pro cizince srozumitelný?

Garantujeme vám, že váš text neztratí v překladu svůj smysl. Postaráme se také o to, aby byl překlad co nejpřístupnější cílovému publiku. Proto na každý projekt systematicky povoláváme dva překladatele. První z nich překládá, druhý kontroluje shodu s originálem a text upravuje, aby vylepšil jeho přístupnost cílovému publiku. Spolupracujeme navíc jen s vysoce kvalifikovanými překladateli, kteří překládají pouze do své mateřštiny. Předem se ujišťujeme, že mají požadovanou kvalifikaci a zkušenosti. Všichni jsou profesionální překladatelé na plný úvazek. Umí využívat mnohé CAT nástroje a specializovanou referenční literaturu, dbají na lingvistické detaily a kulturní preference.

Mohu překladatelům jejich práci nějak usnadnit?

Vaše dokumenty budou srozumitelnější, budete-li používat sjednocenou terminologii a jednoduché věty. Idiomatická spojení, žargon nebo slovní hříčky se těžko překládají. Neváhejte s dodáním definicí a/nebo vysvětlivek odborných termínů a výrazů charakteristických pro vaši společnost, službu nebo produkt, které mohou být těžko pochopitelné bez specifického kontextu. Je dobré označit termíny a zkratky, které se mají v cílovém jazyce zachovat (značky, vlastní jména, zkratky, anglicismy, atd.). Dvojjazyčný nebo vícejazyčný lexikon je také velice užitečný nástroj, zajišťující koherenci používaných termínů v dřívějších a budoucích překladech. Takový lexikon umožňuje pochopit specifické termíny vašeho projektu, což zlepšuje efektivnost práce překladatele.

Obvykle si překládám sám/sama.

Využití služeb profesionálního překladatele je ve skutečnosti levnější! Dobře překládat není jednoduché. Abyste se při překladu vyhnuli všem možným chybám, řiďte se zlatým pravidlem: využívejte pouze služby skutečných profesionálů. A především, budete-li překladem pověřovat některého ze svých spolupracovníků, který k tomu nemá patřičnou kvalifikaci (a je možná i lépe placený než skutečný překladatel), má to jednu velkou nevýhodu: zatímco překládá, nemůže se věnovat své běžné práci. To pro vaši společnost představuje náklady, které mohou být ve finále vyšší než zdánlivá úspora, nevyužijete-li služeb profesionálního překladatele. Profesionální překladatelé navíc pracují rychleji a tím pádem i levněji než příležitostní, a tedy méně zkušení překladatelé.

Kdy obdržím svůj překlad?

Běžná lhůta pro vyhotovení překladu je čas potřebný k tomu, abychom mohli váš projekt svěřit překladateli a poté korektorovi. Mějte na paměti, že překladatel může přeložit 2000 - 3000 slov denně, zatímco korektor zpracuje přibližně 6000 slov denně.
Pokud potřebujete vyhotovit expresní překlad, můžeme tento proces urychlit, a přizpůsobit se tak vašim požadavkům. Můžeme například sehnat tým překladatelů, kteří budou pracovat i o víkendu. V případě expresního překladu do druhého dne využíváme časového posunu mezi časovými pásmy a povoláváme překladatele pracující na jiných kontinentech, kteří mohou pracovat zatímco je v Evropě noc. Konečně, v případě objemného expresního překladu máme možnost projekt rozdělit mezi několik překladatelů a korektorů, kteří pracují současně a kteří mezi sebou komunikují, aby byla zajištěna terminologická i stylistická koherence finálního výsledku.

Můj dokument je důvěrný.

Respektování profesionálního tajemství je pro agenturu LinguaForce a její interní i externí spolupracovníky naprostou samozřejmostí. Informace obsažené v překládaných dokumentech zůstávají přísně důvěrné a v žádném případě nemohou být sděleny třetí straně. Profese překladatele ze své podstaty podléhá profesnímu tajemství. Pokud nám sdělíte, že jsou vaše informace obzvlášť důvěrné, můžeme podepsat dohodu o ochraně důvěrných informací, ba dokonce udělat dodatečná bezpečnostní opatření, například rozdělením vašich textů mezi několik překladatelů, aby žádný z nich nedisponoval všemi informacemi, nebo „zakrytím“ všech jmen, aby byl váš text anonymní. Tyto úkony se vykonávají pouze v sídle naší agentury jen kvalifikovaným personálem, majícím na starost daný projekt.

Jaký je rozdíl mezi jazykovou a významovou korekturou?

Jazyková korektura jiným profesionálním překladatelem - rodilým mluvčím - vyloučí především překlepy a gramatické chyby, které se v překladu mohou objevit, i když je vyhotoven vynikajícím profesionálním překladatelem. Korektor se na přeložený text dívá nezaujatýma očima, což mu umožňuje vylepšit jeho styl a upravit ho tak, aby vypadal jako text napsaný přímo v cílovém jazyce.
Významová korektura spočívá v kontrole přesnosti překladu a v ujištění se, že překlad obsahuje všechny prvky výchozího textu. V tomto případě korektor porovnává překlad s výchozím textem.
Námi poskytované standardní překladatelské služby zahrnují obě tyto fáze: jazykovou i významovou korekturu. Obě jsou totiž nezbytné pro zajištění věrnosti originálu.

Proč spolupracovat s LinguaForce?

LinguaForce vám garantuje:

 • Překlad rodilými mluvčími. Jsme přesvědčeni o tom, že pouze překladatel překládající do svého rodného jazyka může vystihnout specifické rysy, odstíny a idiomatická spojení vlastní každému jazyku a jeho kulturnímu kontextu.
 • Kvalitní překlad. Nejenže vaše dokumenty svěřujeme profesionálním překladatelům, kteří jsou rodilými mluvčími cílového jazyka, ale naše postupy zahrnují také dodatečné korektury, které pomáhají výrazně vylepšit kvalitu finálního překladu.
 • Překlad v očekávaném termínu. Jsme si vědomi toho, že čas je pro vaši společnost důležitý faktor. Proto dbáme na dodržování dohodnutých termínů, obzvláště v případech expresního překladu.
 • Překlad se zárukou. Záleží nám na názoru našich zákazníků. LinguaForce vám proto nabízí záruku přesnosti a záruku bezplatných úprav, považujete-li je za nezbytné.
 • Překlad podle vašich představ. Vy si vyberete naše služby a my pro vás uděláme, co bude třeba. Zaručujeme vám nejvyšší možnou kvalitu za nejlepší ceny. Překlad obdržíte vždy ve stejném formátu a ve stejné úpravě jako originální verze.
 • Překlad za nejlepší cenu. Naše ceny jsou nižší, neboť máme s našimi poskytovateli dohodnuté snížené sazby. Pokud stejné překladatele kontaktujete přímo, nabídnou vám zajisté tu samou cenu, jakou vám nabízíme my. Nemůžeme být nicméně nejlevnější překladatelská agentura na trhu, neboť služby našich nejlevnějších konkurentů se těm našim nevyrovnají ani v kvalitě, ani v rychlosti, ani v jiných zárukách, které vám poskytujeme.
 • Průběžný dohled na vaše různé překladatelské projekty. Svěříte-li všechny vaše překlady LinguaForce, budete mít pravidelnou záruku kvality. Snažíme se, abychom překlady pro jednoho zákazníka a pro stejný typ projektu pověřovali stejné týmy překladatelů, kterým podáváme všechny informace o dosud přeložených dokumentech. Jsme proto schopni zajistit terminologickou a stylistickou koherenci všech přeložených dokumentů.

Na překlad spěchám…

Neztrácejte čas a předejte nám daný dokument, i když není ještě dokončený. Nezapomeňte upřesnit vaše požadavky. Text musíme nejprve vidět, abychom vám mohli potvrdit, že jsme schopni dodržet vámi požadovaný termín. Krátké dokumenty mohou být většinou přeloženy velice rychle. Na vašich objemnějších dokumentech můžeme v případě časové tísně pracovat za malý příplatek i mimo otvírací dobu - v nočních hodinách a dokonce i o víkendech. Pro zkrácení zpracovací lhůty také můžeme rozdělit práci mezi několik překladatelů s tím, že následně provedeme kontrolu používané terminologie, abychom zaručili koherenci všech vyhotovených překladů.
Byl-li váš dokument již jednou přeložen, jsme ochotni provést překlad upravené verze stejného dokumentu za sníženou cenu.

Jakou mám u překladu záruku kvality?

Kvalita překladu vašeho textu hraje důležitou roli ve vaší obchodní strategii. Ať už nám svěříte jakýkoliv projekt, usilujeme vždy o bezchybné zpracování. Proto se zavazujeme překlad bezplatně opravit, nejste-li s ním plně spokojeni.
Kvalita je důležitý faktor, který se všechny organizace a společnosti snaží u svých potenciálních nebo stávajících klientů zdůraznit. Vaše webové stránky, brožurky a katalogy jsou většinou prvním zdrojem informací pro nového potenciálního zákazníka, který by se rád dozvěděl něco více o vaší společnosti nebo vašich výrobcích a službách.
Kvalitní obchodní styl, dobře přeložený, dobře napsaný, bez pravopisných a typografických chyb vám pomůže přesvědčit vaše zákazníky. Díky LinguaForce budou vaše dokumenty vždy vysoce kvalitní a budou tak stále šířit lepší image vaší společnosti a jejích výrobků a služeb.

Jak požádat o bezplatnou cenovou nabídku?

Naše cenové nabídky jsou vždy bezplatné: přejděte na stránku Cenová nabídka. Nezapomeňte přiložit dokument k přeložení a uvést jazyky, do kterých má být přeložen. Sdělte nám také vaše telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat. Můžete nám zavolat na telefonní číslo +33 2 99 59 73 10. Ještě jednodušší je vyplnit online formulář. Odpovíme vám v co nejkratší možné době.

Potřebuji přeložit objemné soubory.

Jsou-li dokumenty, které nám chcete svěřit, příliš objemné, nabídneme vám různé možnosti jejich zaslání (Skype, FTP, P2P…). Takové způsoby internetového přenosu dat jsou jednoduché a nepřeplní vaši schránku. Stejně tak i my vám můžeme přeložené dokumenty předat prostřednictvím FTP, abyste si je mohli stáhnout rychleji. Méně urgentní zakázky nám samozřejmě můžete předat na CD-ROMu, DVD-ROMu nebo v papírové podobě běžnou poštou.

Jaké nástroje používají vaši překladatelé?

Naši překladatelé, všichni specializovaní v jednom nebo více technických oborech, disponují vlastními nástroji podporujícími překlad: terminologickými databázemi, vytvářenými a rozšiřovanými jak přibývají léta a zkušenosti, specializovanými a technickými slovníky. Také internet je pro ně vzácným zdrojem informací.
Velká část našich spolupracovníků disponuje tzv. CAT nástroji, kterým se také někdy říká překladová paměť. Tyto nástroje jsou obzvlášť užitečné pro překládání textů vykazujících četné podobnosti či opakování odborných termínů. Díky nim je každé slovo přeloženo stejným způsobem ve všech vašich dokumentech.
Konečně, máme k dispozici velkokapacitní server a stejně jako většina našich překladatelů také vysokorychlostní internet, což nám umožňuje jednoduše přijmou všechny vaše jakkoliv velké soubory. Ke komunikaci mezi jednotlivými překladateli využíváme také aplikace rychlých zpráv, například Skype. Tyto nástroje mohou být obzvlášť užitečné v případech, kdy na stejném projektu pracuje více překladatelů najednou.

Jak je to s automatickým překladem?

Lidská řeč je plná dvojznačností, výjimek, slovních hříček, jemných odchylek, chyb a logických spojení, které počítač zatím nedokáže uchopit. I ty nejlepší programy nebo webové stránky nabízející automatický překlad (jako například Překladač Google) jen zřídka dokáží vytvořit celé věty bez chyb ve smyslu, větné stavbě nebo ve volbě slov. Vyzkoušejte si tento jednoduchý test: zadejte automatickému překladači přeložit jednu stránku českého textu do angličtiny, a potom ho nechte přeložit jeho překlad zpět do češtiny. Výsledek může být zoufalý.
Je také dobré vědět, že Překladač Google používá angličtinu jako přemosťující jazyk, například dokonce i mezi dvěma slovanskými jazyky. Představte si, jaké chyby to může způsobit…
Tyto nástroje vám tedy mohou pomoct pochopit cizojazyčný text, ale zatím nepředstavují spolehlivou alternativu k člověkem vypracovanému překladu.

Jaký je rozdíl mezi konsekutivním a simultánním tlumočením?

Simultánní (konferenční) a konsekutivní tlumočení jsou dva různé typy ústního překladu, používané při zahraničních služebních cestách, obchodních jednáních, konferencích, atd.

 • V případě simultánního tlumočení je tlumočník v kabině, slyší řečníka ve sluchátkách a simultánně jeho projev převádí do mikrofonu. Jde o velice náročný a únavný výkon, při kterém se většinou střídají dva tlumočníci.
 • V případě konsekutivního tlumočení si tlumočník dělá během projevu poznámky a bezprostředně poté ho převádí do cizího jazyka.

Nabízíte i jiné služby?

Od prezentačních videí přes dokumenty, televizní seriály, reklamní spoty a firemní videa až po celovečerní filmy, ať již je jejich původní znění jakékoliv, LinguaForce se vám postará o titulky ve všech jazycích. Tyto služby jsou navíc mnohem levnější, než se obecně předpokládá. LinguaForce vám také nabízí službu profesionálního přepisu z nejběžnějších fyzických nebo digitálních nosičů do jakéhokoliv jazyka.
Dále poskytujeme služby tlumočení po telefonu a testování značek v zahraničí (abyste se ujistili, že jméno vaší značky není v jiné zemi problematické).

Potřebuji si nechat přeložit webové stránky…

Vytvořit mezinárodní webové stránky překračuje mez pouhého překladu. Struktura vašich stránek bude pravděpodobně vyžadovat jisté úpravy, nebyla-li předurčena k vícejazyčnému provedení. K tomu jsou zapotřebí specifické dovednosti, znalost internetových standardů (HTML, XML, PO, zdrojových dat, Flashe…) a pro dynamické stránky také znalost programovacích jazyků (PHP, Javy, JavaScriptu, Scaly, Ruby, Pythonu, Perlu…) či SŘBD (systémů řízení báze dat) jako Oracle, MySQL, NoSQL, atd.
Naše agentura se specializuje na překlady softwaru a webových stránek. Na důkaz toho si můžete naše stránky prohlédnout v 7 kompletních jazykových verzích!
Provádíme také otitulkování vašich online videí (YouTube, Vimeo, DailyMotion…) v jakémkoliv formátu (AVI, WMV, MKV, Flash, QuickTime…).
Přizpůsobit a přeložit webové stránky není ani příliš složité, ani příliš drahé. Vyžaduje to nicméně lingvistické a technické dovednosti, ovládání různých internetových technologií a znalost problematiky vícejazyčných webů (kódování, směr psaní, atd.) Díky našim znalostem vám můžeme pomoct vyhnout se mnoha typickým úskalím internacionalizace webového projektu.

Překládáte do regionálních jazyků?

LinguaForce podporuje překládání do regionálních jazyků, a pomáhá tak udržovat kulturní rozmanitost. Každý jazyk představuje výlučný způsob uvažování. Zanikne-li nějaký jazyk, zaniká s ním i jeho osobitý pohled na svět. Jen pro připomenutí: baskytština není indoevropský jazyk a bretonština či alsaština nejsou románské jazyky.
V Evropské Unii mluví téměř 50 milionů občanů zhruba 150 různými regionálními nebo minoritními jazyky. Dělíme je do tří skupin:

 • jazyky vlastní určitému regionu, například okcitánština, bretonština, korsičtina nebo velština;
 • jazyky mluvené menšinami v jednom ze členských států, mající statut úředního jazyka v jiném ze členských států, například francouzština v Údolí Aosty na severu Itálie nebo němčina v jižním Dánsku;
 • jazyky, které nelze spojit s konkrétním územím, jako romština nebo arménština.
Jazyky slouží ke komunikaci, ale nemají jen užitkový charakter. Každý z nich vyjadřuje určitou kulturu, historii, mentalitu a poezii, určitý vztah k druhým a specifický pohled na svět. Proto je každý jazyk jedinečným a nenahraditelným národním i kulturním bohatstvím, které když zanikne, poškodí to lidstvo jako celek.

Proč překladem pověřit spíš překladatelskou agenturu než nezávislého překladatele?

Nezávislý překladatel neovládá všechny obory a není vždy k dispozici. V případě překladatelské agentury můžete požadovat překlady do jakéhokoliv jazyka v jakémkoliv oboru. LinguaForce spolupracuje s velkým množstvím nezávislých překladatelů, kteří překládají výhradně do svého mateřského jazyka. K jednotlivým projektům pečlivě vybíráme překladatele podle jejich zkušeností v daném oboru. V případě vícejazyčných nebo víceoborových projektů je pro vás obzvlášť dobré vědět, že se o splnění vašich různých ligvistických potřeb postará jediný partner.
Vyberete-li si naši agenturu, zaručeně nebudete litovat. Spolupracujeme s více než 3000 překladateli.

Pokud můj dokument k překladu obsahuje již přeložené pasáže, musím za jejich překlad platit znovu?

Ne, to není nutné. Cena za nový překlad může zohlednit opakování určitých pasáží, převzatých z předchozích verzí překladu. V tomto případě ovšem do ceny započítáme čas nutný na vyčlenění či identifikaci odstavců obsahujících úpravy.

Fakturujete opakující se části překládaného textu?

S opakováním se často setkáváme například při překládání katalogů. Potřebujete-li přeložit dokumenty obsahující častá opakování, můžeme vám na celou zakázku poskytnout slevu. Výše této slevy se odvíjí od počtu a délky opakovaných pasáží. Někdy se také může vyplatit v dokumentu uváděné informace přerovnat, abychom se s problematikou opakování rozumně vypořádali.

Je rozdíl mezi překladem za účelem sdělení informací a překladem ke zveřejnění?

Překlad „za účelem sdělení informací“ je rychle a levně provedený překlad (mající za účel zprostředkování porozumění textu v cizím jazyce), zatímco překlad určený „ke zveřejnění“ je kvalitněji provedená práce. Proto je dobré sdělit nám, za jakým účelem potřebujete překlad vyhotovit (k získání informací, ke zveřejnění, k reklamním účelům, atd.). V případě překladu určeného ke zveřejnění budete mít samozřejmě vyšší nároky a naši překladatelé budou pracovat o to důkladněji.

Provádíte také jazykové a významové korektury?

LinguaForce nabízí korektury vašich již přeložených dokumentů. Námi pověřený korektor zkontroluje slovo po slovu přesnost vašich již přeložených dokumentů, opraví případné pravopisné chyby, sjednotí styl, zkontroluje strukturu, případně zvýší čitelnost textu, přidá nebo zkontroluje popisky a nadpisy, atd.
Někteří odborníci (doktoři, výzkumníci, inženýři, vědci…) píší přímo v cizím jazyce (často v angličtině). Nabízíme vám kontrolu a případnou korekturu vašich textů rodilým mluvčím, abychom vám pomohli zajistit tu nejvyšší kvalitu vašeho dokumentu. V tomto případě nicméně množství práce závisí na kvalitě původního překladu, a proto na korektury nemůžeme poskytovat fixní sazby (za slovo). Abychom vám mohli udělat přesnou cenovou nabídku, musíme nejprve překlad vidět.

Jste schopni zajistit tlumočníka kdekoliv ve Francii (nebo v zahraničí)?

LinguaForce vám může zajistit tlumočníka kdekoliv ve Francii, ale i v zahraničí. Jiné, pružné a levné řešení, vhodné jen v určitých situacích, je zprostředkování interpreta po telefonu.
Naši tlumočníci vás doprovázejí, a usnadňují vám tak komunikaci. Ve většině případů jsou to cizinci, kteří skvěle ovládají jazyk nebo jazyky své rodné země. Díky dlouhodobému pobytu ve Francii navíc dobře znají francouzskou společnost a její fungování. Jsou jednak překladateli slov, jednak dokáží interpretovat chování… LinguaForce si ke spolupráci vybírá tlumočníky na základě jejich jazykových a kulturních znalostí a na základě jejich schopnosti komunikovat, naslouchat, porozumět, vyjadřovat se…

Co se stane, když neobdržím svůj překlad včas?

Naštěstí se to stává jen velice zřídka. Tento problém může nastat, když má jeden z našich překladatelů či korektorů nezávisle na své vůli problém s internetovým spojením nebo s e-mailovou schránkou, nebo když se přihodí něco ještě vážnějšího. Problém se snažíme na naše náklady co nejrychleji vyřešit, aby to nemělo na zákazníka velký vliv. Na zpožděný překlad poskytujeme slevu.

Je angličtina dostačující, pokud se chci obrátit na zahraniční klientelu?

Vytvořit anglickou verzi svých dokumentů je samozřejmě nevyhnutelné, ale je to dostačující? Věděli jste, že webové stránky internetových obchodů mají třikrát tak větší návštěvnost, jsou-li přístupné v jazyce uživatelů, než když jsou pouze v angličtině?
Rozšiřujete-li svou aktivitu do zahraničí, budete jistě muset vyjít vstříc potenciálním zákazníkům a identifikovat svou potenciální jazykovou komunitu.
Ponecháme-li stranou angličtinu, závisí výběr jazyků, do kterých je potřeba vaše stránky přeložit, na:

 • vašem současném poli působnosti a na vašich dosavadních znalostech o jazycích používaných potenciálními zákazníky;
 • vašich projektech, majíce na paměti nejen úřední jazyky, ale také jazykové komunity a jazyková přemostění v cílové oblasti.

Máte otázku, na kterou jste na této stránce nenalezli odpověď? Napište nám na adresu #La href#I#Qmailt#O#Cinf#O#Alinguaf#Orce#Dc#Om?subject#IŽád#Ost #O#Ninf#Ormace (česky) #L#L#L LinguaF#Orce#Q title#I#QPr#O #Odeslání e-mailu na adresu inf#O#Alinguaf#Orce#Dc#Om klikněte zde #Q#Ginf#O#Alinguaf#Orce#Dc#Om#L#Ba#G#D